Vad händer om vårdgarantin inte kan hållas?

Efter att BUP gav mig rådet att få svar på min egen fråga: "vad som händer om vårdgarantin inte kan hållas" genom att googla så är det också just vad jag har gjort.

Hittade en massa bra saker som jag inte visste om tidigare tex;

Vårdgarantin blev en lag den 1 juli 2010, som en del av hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att man har rätt att få vård inom en viss tid. Ngt annat är alltså ett brott mot sjukvårdslagen.

Från vilken tidpunkt börjar vårdgarantin gälla? Vårdgarantin gäller från den tidpunkt då kriterierna för vård är uppfyllda och läkaren eller annan vårdpersonal kan besluta att behandling ska utföras.


Ska landstingen hjälpa till att ordna vårdgivare om man inte klarar att erbjuda behandling inom vårdgarantins tidsgränser? Ja, landstinget ska aktivt erbjuda vård hos annan vårdgivare utan att det medför någon merkostnad för patienten.


Vad innebär det att landstinget aktivt ska hjälpa patienterna till annan vårdgivare om man inte klarar vårdgarantins tidsgränser?Landstinget/regionen ska informera patienten om rätten till vårdgaranti, ordna ny vårdgivare, ersätta patienten för eventuella merkostnader (sjukresor, hotell, ledsagare m.m.) samt vid behov administrera denna vårdkontakt.


Ska patienten erbjudas vård hos annan vårdgivare först när garantitiden överskridits? Nej, patienten ska alltid informeras om den beräknade väntetiden för besök eller behandling och ska om tiden förväntas bli längre än tidsgränserna för vårdgarantin erbjudas vård hos annan vårdgivare.


Kan ett första besök innehålla utredning och ändå omfattas av garantin?  Ja, ett första besöket innehåller sannolikt alltid mer eller mindre ”utredning”.

BUP har efter att en vårdbegäran inkommit, strukturerade telefonintervjuer på 30–40 minuter med patienten/familjen. Kan detta räknas som ett första besök, så att vårdgarantins tidsgräns ska gälla?Enbart telefonintervju helt utan besök kan inte räknas som bedömning på specialistnivå utan bör i så fall räknas som en förstalinjes bedömning. Telefonintervjun är att betrakta som en komplettering av vårdbegäran inför ett eventuellt första besök.


Vissa tidsregler måste följas, enligt vårdgarantin. Om vårdgarantin inte fungerar kan du få hjälp av:


Västerbotten

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination


Lena Svensson, lena.svensson@vll.se
Tfn:             090-785 70 69      

2 kommentarer: